Regulamin

Obowiązuje od 2014-12-25

    Sklep internetowy i stacjonarny AB Antyki i Sztuka 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 24/6, działający pod adresem  ab-klosze.pl prowadzony jest przez: Alicję Setzke, z siedzibą w 85-796 Bydgoszcz przy ul. Nieduszyńskiego 10 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, nr NIP 554-122-43-11, nr Regon 092447152, nr telefonu 52 346-11-33. Sklep nie jest płatnikiem podatku VAT. Jest zwolniony z niego podmiotowo.

Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy i stacjonarny działający pod powyższymi adresami, sprzedający towary za pośrednictwem internetu lub zwykłej sprzedaży sklepowej;
Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto bankowe lub na poczcie;

Przyjmowanie i realizacja zamówień.
        Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internetowej i stacjonarnie. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na swoich stronach.
        Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
        Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
        Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności "przy odbiorze", Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia.
        W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać wyboru:
            - zamawianych towarów,
            - sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
            - formy dokumentującej zakup (paragon fiskalny, faktura).  
                  W przypadku faktury konieczne jest podanie danych koniecznych do jej wystawienia,
            - sposobu płatności.

  Finalizując zamówienie, klient musi potwierdzić, że jest świadomy zobowiązania do zapłaty.
        W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni licząc od daty zawarcia umowy. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w  zamówieniu.
        W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
            - częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia                           dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji                          zamówienia na towary niedostępne,
            - anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z                          obowiązku realizacji zamówienia.
        Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność lub nadpłatę za niedostarczony towar w ciągu 3 dni.
     
Zmiany w zamówieniach.
        Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu wysłania zamówienia. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail-owy. Potem może odstąpić od umowy.
Ceny towarów.
        Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich.
        Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
        Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
        Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wystawionym paragonie fiskalnym lub fakturze.
Dostawa towaru odbywa się na koszt Klienta w wybrany przez niego i określony w zamówieniu sposób. Informacje o proponowanych kosztach dostawy dostępna jest w menu głównym pod hasłem <DOSTAWA>.
Czas realizacji zamówienia.
         Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta. Zamówienie na towary jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. W przypadku pośrednictwa Poczty Polskiej wysyłki dokonywane są systemowo we wtorki lub piątki każdego tygodnia . W przypadku firmy kurierskiej wysyłka następuje w następnym dniu roboczym.
         Do innych krajów zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską ale tylko za zgodą właściciela sklepu. Właściciel może odmówić wysyłki do krajów nie gwarantujących prawidłowej obsługi przesyłki.
          Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
        Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
            - płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania                               zamówienia,
            - przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

Klient bez opłacenia towaru i spedycji nie otrzyma zamówienia.
        Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być tylko realizowane przez przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep wpłaty na konto.
       Reklamacje.
        W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, na którą składa się też dokumentacja zdjęciowa i opis produktu na stronie internetowej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

        W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. 
        Do odsyłanego towaru należy dołączyć jakikolwiek dowód przeprowadzenia umowy kupna/sprzedaży między Sklepem a Klientem. Można ten dowód także uzyskać kontaktując się ze Sklepem.

        Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz spedycji do i od Klienta.
    Prawo odstąpienia od umowy.
        Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta" klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy zakupu towaru w moim sklepie interneto-wym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować mnie Alicja Setzke 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 24/6 telefon 52 346-11-33 fax 52 348-52-29 e-mail : alicja@setzke.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane poczta, faksem lub pocztą elektroniczną ).

     Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i formularz odstąpienia są wysłane do klienta pierwszą wiadomością elektroni-czną - ofertą.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    Skutki odstąpienia od umowy

    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

         Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

    Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Alicja Setzke ul. Nieduszyńskiego 10 85-796 Bydgoszcz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo od odstąpienia od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

     Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

     Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Postanowienia końcowe.

      Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
        Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

        Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem.
        Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
        Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

        Konsument ma prawo wyboru zgodnego z przepisami miejsca toczenia się postępowania sądowego.
        Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
        Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
       

Przekierowanie na niemiecką stronę z kloszami i abażurami